Thứ hai 28/07/2014 11:12 English English

Tập bài giảng: Quan hệ quốc tế

Thứ sáu 17/08/2012 09:45

 	Tập bài giảng: Quan hệ quốc tế

Do vị trí và tầm quan trong của môn Quan hệ quốc tế, đây được coi là một môn học cơ bản trong chương trình đào tạo các hệ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập môn học này, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn Tập bài giảng Quan hệ quốc tế (dùng cho hệ cao cấp lý luận chính trị).

 

Tập bài giảng gồm 13 bài thể hiện những nội dung cơ bản và những vấn đề chủ yếu của môn học.

Bài 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn Quan hệ quốc tế

I.                    Đối tượng nghiên cứu của môn Quan hệ quốc tế

II.                 Sự ra đời và phát triển của quan hệ quốc tế và bộ môn Quan hệ quốc tế

III.               Phương pháp nghiên cứu môn Quan hệ quốc tế

 Sách có tại  thư viện Học viện BCTT

 

Bài 2: Thời đại ngày nay và mối quan hệ giữa các quốc gia dân tộc

I.                    Quan điểm về thời đại và thời đại ngày nay

II.                 Đặc điểm, mâu thuẫn và xu hướng vận động trong giai đoạn hiện nay của  thời đại

III.               Mối quan hệ giữa các quốc gia dân tộc trong thời đại ngày nay

Bài 3: Quy luật đâú tranh từ tự phát lên tự giác của phong trào công nhân quốc tế

I.                    Sự hình thành giai cấp công nhân và phong trào đấu tranh của nó trong thời kỳ đầu.

II.                 Quy luật đấu tranh từ tự phát lên tự giác trong sự vận động của phong trào công nhân.

Bài 4: Chủ nghĩa xã hội thực hiện và vai trò của nó trong quan hệ quốc tế

I.                    Đặc điểm ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực thời kỳ trước cải cách, cải tổ, đổi mới

II.                 Cải cách, cải tổ, đổi mới chủ nghĩa xã hội hiện thực và vai trò của nó trong quan hệ quốc tế

Bài 5: Chủ nghĩa tư bản và sự tác động của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại

I.                    Vị trí của chủ nghĩa tư bản trong hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay

II.                 Sự tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại

 

Bài 6: Các nước đang phát triển và vị trí của nó trong đời sống quan hệ quốc tế

I.                    Quá trình hình thành và thực trạng các nước đang phát triển hiện nay

II.                 Vị trí các nước đang phát triển trong các mối quan hệ quốc tế

Bài 7: Trào lưu xã hội – dân chủ quốc tế

I.                    Khái quát lịch sử ra đời trào lưu xã hội  - dân chủ

II.                 Thực trạng và những hạn chế của trào lưu xã hội – dân chủ

Bài 8: Phong trào cộng sản quốc tế hiện nay

I.                    Quá trình vận động của phong trào cộng sản quốc tế trước khi Liên Xô tan rã

II.                 Quá trình phục hồi, củng cố phát triển của phong trào cộng sản quốc tế từ đầu thập kỷ 90 đến nay

Bài 9: Quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay

I.                    Vị trí chiếm lược của Đông Nam Á và quan hệ giữa các nước trong khu vực thời kỳ Chiến tranh lạnh

II.                 Quá trình hợp tác, liên kết ở Đông Nam Á sau Chiến tranh lạnh

Bài 10: Xu thế toàn cầu hoá và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

I.                    Lịch sử, khái niệm, nội dung và bản chất toàn cầu hoá

II.                 Tác động của xu thế toàn cầu hoá đối với các quốc gia dân tộc

III.               Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh của xu thế toàn cầu hoá

Bài 11: Đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc

I.                    “Diễn biến hoà bình” - Một chiến lược của chủ nghĩa đế quốc nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội.

II.                 Cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ở nước ta.

Bài 12: Chính sách đối ngoại của một số nước lớn sau Chiến tranh lạnh

I.                    Chính sách đối ngoại của Mỹ

II.                 Chính sách đối ngoại của Nhật Bản

III.               Chính sách đối ngoại của Trung Quốc

IV.              Chính sách đối ngoại của Nga

Bài 13: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

I.                    Tình hình thế giới và trong nước đòi hỏi đổi mới đường lối đối ngoại

II.                 Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

 

Sách có tại thư viện Học viện BCTT, mã số: M.Vv850/04

 

Anh Linh

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền