Thứ tư 23/07/2014 18:45 English English

Công văn: tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ cho khu vực Tây Bắc

Thứ tư 16/01/2013 09:08

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


Số:  130  /HVBCTT-SĐH

V/v tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ cho khu vực Tây Bắc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………

 

          Thực hiện Quyết định số 4972/BGDĐT-GDĐH ngày 13/10/2012 và Công văn số 7683/BGDĐT-GDĐH ngày 13/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị và ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước năm 2012 cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây  Bắc. Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng đề nghị Quý cơ quan gửi danh sách cán bộ dự thi (theo mẫu) về Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Danh sách cán bộ cử đi dự thi cần tăng thêm 50% so với số chỉ tiêu đào tạo được giao cho từng tỉnh/thành.

          Trên cơ sở danh sách thí sinh dự thi của Quý cơ quan, Học viện sẽ xét duyệt điều kiện dự thi và thông báo cho địa phương các thí sinh đủ điều kiện dự thi, các thí sinh phải học chuyển đổi trước khi dự thi. Sau khi có thông báo của Học viện, thí sinh dự thi hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh do Học viện phát hành trước ngày 10/3/2013. Kinh phí đào tạo do địa phương và người học chi trả trên cơ sở dự toán kinh phí đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

          Thời gian thực hiện Kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau:

          Phát hành hồ sơ: từ 01/01/2013 đến 15/3/2013.

          Nhận hồ sơ từ ngày 20/01/2013 đến 10/3/2013.

          Học chuyển đổi (nếu có) từ ngày 22/02/2013 đến 17/3/2013.

          Tổ chức ôn thi từ ngày 19/3 đến ngày 24/3/2013.

          Tổ chức thi tuyển được thực hiện vào các ngày thứ 6, 7 và chủ nhật (tức ngày 29, 30  và 31 tháng 3 năm 2013.

Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền (36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

          Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân thủy- Cầu Giấy -  Hà Nội, Điện thoại: 0913.585062(Đ/c Hoa); 0912.096396(Đ/c Kiên); Email: ktc_bctt@yahoo.com.

          Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

    - Học viện CT-HCQGHCM;

     - Lưu: VT, BQLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

Học viện Báo chí & Tuyên truyền