Thứ năm 31/07/2014 08:18 English English

Công văn số 454 của Học viện CT-HC QG HCM V/v Hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013

Thứ tư 22/05/2013 10:06

Công văn số 454 của Học viện CT-HC QG HCM V/v Hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

Số: 454/HVCT-HCQG

V/v Hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày  22  tháng 5  năm 2013

 

 

Kính gửi:  - Giám đốc các Học viện trực thuộc;

                                     - Thủ trưởng các đơn vị tại Trung tâm Học viện.

 

                 Để thực hiện tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013 theo đúng các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành theo Quyết định số 596/QĐ-HVCT-HCQG ngày 22-3-2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Quy chế 596); Giám đốc Học viện đề nghị các Thủ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc Học viện lưu ý một số nội dung sau đây:

   1. Căn cứ Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và đăng ký thi đua của đơn vị đã nộp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở và cấp Bộ để tiến hành tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013.

   2. Thực hiện đúng các quy định của Quy chế 596 về đối tượng, tiêu chuẩn, tỷ lệ các danh hiệu thi đua, quy trình, thủ tục, thời gian (các đơn vị, cá nhân có thể đọc và in Quy chế 596 trên trang thông tin điện tử của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

   3. Việc xét tặng Cờ thi đua cấp Bộ đối với các đơn vị tại Trung tâm Học viện và các đơn vị tại các Học viện trực thuộc phải được bình xét theo Khối thi đua quy định tại Điều 32 của Quy chế 596.

   4. Các cá nhân sinh hoạt tại đơn vị nào thì bình xét theo đơn vị đó. Lưu ý đối với các thành viên trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Giám đốc các Học viện trực thuộc không nằm trong tỷ lệ bình xét danh hiệu thi đua của đơn vị.

   5. Việc xét công nhận danh hiệu thi đua đối với các đồng chí đi thực tế tại các đơn vị, địa phương: Các đơn vị nộp danh sách kèm theo nhận xét của đơn vị, địa phương đến làm việc và ý kiến đề nghị của đơn vị quản lý lao động gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (lưu ý các trường hợp này không nằm trong tỷ lệ bình xét danh hiệu thi đua của đơn vị).

   6. Các cá nhân nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì vẫn được bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (không nhất thiết phải đăng ký danh hiệu thi đua cụ thể). Lưu ý Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp quan tâm đề xuất những người lao động trực tiếp (không giữ chức vụ quản lý từ Phó phòng và tương đương trở lên) có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

   7. Hồ sơ tổng kết bình xét danh hiệu thi đua của các đơn vị nộp cấp trên theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Quy chế 596. Lưu ý các đơn vị viết báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua theo mẫu gửi kèm Công văn này.

   8. Các đơn vị chức năng, tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 4 Điều 49 Quy chế 596: “cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Giám đốc Học viện trực thuộc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thông tin liên quan về công tác quản lý, giảng dạy, hoạt động khoa học, hoạt động đảng, đoàn thể, các mặt hoạt động khác… để phục vụ quá trình bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được chính xác, khách quan, công bằng” trước ngày 15-6-2013.

   9. Các Giám đốc Học viện trực thuộc, các Thủ trưởng đơn vị tại Trung tâm Học viện lập kế hoạch, báo cáo lịch tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Học viện) để Chủ tịch Hội đồng cử cán bộ đến dự và chỉ đạo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Học viện (Email: thidua@npa.org.vn  hoặc điện thoại62827195; 62827197; 62827196) để được giải đáp hoặc tổng hợp trình Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT Hội đồng TĐ-KT Học viện;

- Các đơn vị bình xét thi đua;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, TĐ-KT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trương Thị Thông

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền