Thứ năm 31/07/2014 16:25 English English

Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ sáu 22/06/2012 10:17

Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:  596/QĐ-HVCT-HCQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 22 tháng 03  năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

          Căn cứ Quyết định số 100-QĐ/TW, ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17-12-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

          Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26-11-2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14-6-2005;

          Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 3211/QĐ-HVCT-HCQG  ngày 19  tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 3. Những quy định trước đây trái với Quy chế này bị bãi bỏ.

Điều 4. Các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện, Chánh Văn phòng Học viện, các thủ trưởng đơn vị thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Tạ Ngọc Tấn

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền