Thứ năm 24/07/2014 17:38 English English

Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2013

Thứ năm 18/04/2013 10:38

Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2013

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH  CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

-----------------------------------
 

Số:                 /TB-HVBC&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------
 

 


Hà Nội, ngày 16  tháng 4  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2013

 

 

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo:

Kể từ ngày thứ Hai, 22/4/2013 đến 15/10/2013 cán bộ, viên chức làm việc theo giờ hành chính (tại các Ban, Phòng, Viện nghiên cứu, Tạp chí, Thư viện, Văn phòng...) thực hiện giờ làm việc mùa hè, cụ thể như sau:

- Buổi sáng:  Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30

Thời gian giảng dạy, học tập trên lớp của giảng viên và sinh viên, học viên không thay đổi.

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để B/c);

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT,TH.

 

TL. GIÁM ĐỐC

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

TS. Cao Quang Xứng

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền