Thứ tư 23/07/2014 06:51 English English

Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: Đề cương bài giảng Thực thi chính sách công

Thứ hai 17/12/2012 16:34

Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: Đề cương bài giảng Thực thi chính sách công

Đề cương bài giảng “Thực thi chính sách công” của TS. Nguyễn Xuân Phong- Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị Học thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền  đã nghiệm thu tháng 11/2012, đạt loại xuất sắc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Mở đầu:

Nhằm đáp ứng việc xây dựng nội dung chương trình cho các môn học chuyên ngành chính sách công thuộc ngành chính trị học để có tài liệu phục vụ học tập. Sau khi Khoa chính trị học tổ chức buổi hội thảo để tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học đóng góp cho Bản đề cương sơ lược về các môn học chuyên ngành Chính sách công. Các tác giả đã tiến hành xây dựng Đề cương bài giảng các môn học khi đã đăng ký với Ban Quản lý khoa học của Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Đề tài: “Đề cương bài giảng môn thực thi chính sách công” được thực hiện nhằm vào đối tượng là sinh viên chuyên ngành chính sách công, ngành hoch chính trị học. Sinh viên được học môn học này sau khi đã học xong các trong phần kiến thức giáo dục đại cương và phần kiến thức các môn cơ sở ngành. Đây là môn học bắt buộc với thời lượng 60 tiết ở trên lớp gồm cả nghe giảng và thảo luận.

Môn học Thực thi chính sách công với mục đích: Trang bị cho người học những tri thức và kỹ năng trong việc thực thi chính sách công- Một khâu quan trọng của Chu trình chính sách.

Yêu cầu sau khi học xong môn học này, người học có khả năng: Về tri thức: Hiểu được những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của thực thi chính sách công; các yêu cầu và các bước trong thực thi chính sách công; các mô hình trong thực thi chính sách công; Về kỹ năng: Giúp cho người học có khả năng thực thi chính sách công cụ thể; Về thái độ: người học tin tưởng và thực thi tốt các chính sách công của Nhà nước theo đường lối, nghị quyết của Đảng.

TS. Nguyễn Xuân Phong- Chủ nhiệm đề tài

Đây là môn học và ngành học rất mới ở Việt Nam, do sự bức bách phải có giáo trình để giảng dạy, nên tác giả đã thực hiện đề cương bài giảng này trong điều kiện hết sức thúc ép về thời gian. Trên tinh thực sự cầu thị, tác giả mong chờ những chỉ giáo quí báu từ các nhà khoa học.

Nội dung chính của Đề cương:

Chương I: NHẬP MÔN VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

II. VỊ TRÍ CỦA THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG TRONG CHU TRÌNH CHÍNH SÁCH CÔNG

III. Ý NGHĨA CỦA THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

Chương II: CÁC BƯỚC THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG

II. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH CÔNG

III. PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG

IV. DUY TRÌ CHÍNH SÁCH CÔNG

V.     ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH CÔNG

VI. THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐỘNG VIÊN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG

VII. ĐÁNH GIÁ, TỔNG KẾT RÚT KINH NGHIỆM

Chương III: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

II. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH

Chương IV: CÁC HÌNH THỨC VÀ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

I. CÁC HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

II. CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

Chương V: PHƯƠNG PHÁP THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

I. PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ

II. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THUYẾT PHỤC

III. PHƯƠNG PHÁP HÀNH CHÍNH

IV. PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền